660ZOBRAZENÍ


Vsetín leží na rozhraní Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Vizovické vrchoviny v nadmořské výšce 330 m (Bečva pod Semetínem) až 841 m (Vsacký Cáb). Rozlohou 5 772 ha je to po Velkých Karlovicích druhá nejrozlehlejší obec v okrese. Zahrnuje katastrální území Vsetín, Jasénka a Rokytnice. Městská zástavba je soustředěna v poříční kotlině v údolí Vsetínské Bečvy a v dolních částech bočních údolí (Jasenice, Jasénka, Rokytnice). Ve volné krajině jsou rozptýlena drobná sídla. Ojediněle se nacházejí původní dřevěné stavby s tradiční architekturou, četnější jsou např. v Rokytnici, v Malém a Velkém Skalníku, na Jasénce, ve Vesníku a jinde.

Lesy se rozkládají na 56 % plochy. Přírodně nejzachovalejší jsou smíšené lesy s bukem, jedlí a smrkem ve východní části území v Jasenicích, v širším okolí bývalé Zbrojovky Vsetín a pod Vsackým Cábem. Tam se donedávna nacházely rozsáhlé starší porosty, které jsou od 70. let postupně káceny a do konce 80. let byly na vykácených plochách většinou vysazovány smrkové kultury. Od 90. let je preferována přirozená obnova buku. Tyto lesy navazují na další souvislé lesní porosty s bukem na severu (okolí Malé Bystřice) a na východě (okolí Halenkova - Dinotic). V lesích pod Cábem se nalézá typická fauna i flóra jedlobukových lesů a v rámci územního systému ekologické stability je tam vymezeno rozsáhlejší regionální biocentrum. Menší přírodně zachovalé porosty s bukem, případně s jedlí se nacházejí na východním svahu Bečevné (nad železnicí) a drobné enklávy dále na Jasénce (nad lomem, pod Vrchovskými aj.), ve Vesníku, v Zádilském, Velkém Skalníku a v Nepřejově. Místy jsou i čisté bučiny člověkem pozměněné, místy jsou bučiny s příměsí dubu, lípy a habru. Mimo uvedené bukové porosty se v okolí města nacházejí četné listnaté lesy s výrazným zastoupením habru ve Vesníku, Zádilském, Malém a Velkém Skalníku, v Hlubokém, Nepřejově, Rokytnici aj. Některé z nich jsou tvořeny pouze habrem a jejich bylinné patro je pak často velmi sporé nebo skoro chybí. Příčinou absence bylinného patra v těchto lesích bylo vyhrabávání spadaného listí v minulosti, které se pak používalo na stelivo pro dobytek. Druhově nejpestřejší bylinné patro s přítomností ohrožených druhů se nachází v lesích s větším zastoupením lípy, dále s vtroušeným habrem, bukem, dubem a případně klenem. Tam najdeme často mařinku vonnou, lipnici hajní, jestřábník lesní, dále kyčelnici cibulkonosnou, hrachor jarní, lýkovec jedovatý a místy i lesní orchideje (nejbohatší na tuto květenu jsou některé lesy ve Velkém Skalníku a na Jasénce). Část habřin vznikla v důsledku pařezinového hospodaření z původních listnatých lesů a část vznikla přirozenou sukcesí na neobdělávaných pozemcích (nejčastěji bývalých pastvinách). Bohaté bylinné patro mají i některé jedlobukové porosty, obvykle jsou s vtroušeným klenem (okolí Cábské cesty, Jasenice - Červenka). Smrkové monokultury se nacházejí na menších plochách v širším okolí Zbrojovky Vsetín pod Vsackým Cábem, větší porosty jsou jižně od Luhu, v okolí Rokytnice, Čupu a Klášteřiska.

Hlavním tokem protékajícím Vsetínem je Vsetínská Bečva. Ta je zregulována s výjimkou levého břehu pod ČOV podél úpatí Ostré hory na všech ostatních úsecích. Nejtvrdší a častěji obnovovaná regulace je přímo ve Vsetíně od vodárenského území za Ohradou po Trávníky. Břehový porost je mimo intravilán nejlépe vyvinut severozápadně a jižně od Vsetína (jasan, olše, vrba, na hrázích vzrostlý porost s javorem klenem, místy s lípou), přímo ve městě je břehový porost nedostatečně vyvinutý s vrbou a ojedinělými stromy na hrázi nebo není žádný. Řada menších potoků - Jasenický, Jasénka, Semetín, Rokytenka, Vesník aj. je zregulována v dolních částech v blízkosti zástavby. Nejhorší situace je u Jasenického potoka, který je asi 3 km veden v plně vykamenovaném (od Jasenic až po ústí do Bečvy) nebo vybetonovaném (okolí Zbrojovky Vsetín) korytě. V těchto úsecích je z přírodního hlediska tok v podstatě úplně zničen. K částečnému zpřírodnění došlo v průběhu delšího období vytvořením nánosů půdy nebo štěrku na určitých místech, na nich se pak uchytila vegetace, která zakryla necitlivé stavební úpravy. Dobře vyvinutý vzrostlý porost (olše, vrby, javor, jasan) se většinou nachází jen mimo souvislou zástavbu. Částí města prochází od jezu za Ohradou přes Lapač bývalý náhon na mlýn a pilu (Mlýnský potok), který místy provází dobře vyvinutý břehový porost s olšemi.

Flóra oblasti je velmi bohatá na ochranářsky hodnotné druhy. Je to dáno jednak velkou rozmanitostí biotopů v okolí města a jednak tím, že mnohé pozemky byly v 70. až 80. letech ušetřeny před drastickými zásahy zemědělského hospodaření dřívějších JZD. Týká se to téměř celého údolí Jasenic počínaje Vršky nad zámkem, přes Zádilský, Malý a Velký Skalník, dále Červenku, Dlouhé, Trojúhelník až po Nepřejov, dále některé lokality ve Vesníku, na Jasénce a v Semetíně. Zachovány byly i listnaté lesy s původní květenou, kromě lesů ve výše jmenovaných oblastech se to týká i severních svahů Bečevné. Bohatě jsou zastoupeny orchideje, v okolí města roste 15 druhů. K nejvzácnějším z nich patří vstavač osmahlý, který roste hlavně v PP Ježůvka a jejím bezprostředním okolí (svou velikostí je to druhá až třetí největší populace v okrese a zároveň na celé severní Moravě), ojediněle byl v roce 2008 zjištěn v PP Vršky-Díly na Vrškách. Další vzácnou orchidejí je vstavač kukačka, u kterého jsou dvě životaschopnější populace - v lokalitě Nepřejov a ve Velkém Skalníku, ojediněle se vyskytuje v PP Vršky-Díly, PP Ježůvka, v Jasenicích u Kozlovských, na Kulíšku, do konce 90. let několik jedinců kvetlo ještě v Malém Skalníku a v Hlubokém. Vstavač bledý roste v habrovém lesíku v PP Bečevná (tato populace pozvolna vymírá), další jedinci rostou v habřině pod Bečevnou nad železnicí, do poloviny 90. let několik vstavačů bledých rostlo na severním okraji údolí Vesník (louka u silnice), v 80. letech byl nalezen kvetoucí jedinec i na Žambošce, v habřině u turistického chodníku, určitě jednotlivě roste na dalších místech v habrových lesích, ale může uniknout pozornosti. Vstavač mužský je místy početněji se vyskytující orchidejí, zejména na některých loukách v Jasenicích (kolem tisícovky jedinců kvetou na loukách u Kozlovských jižně od konečné místní železnice, stovky rostlin kvetou v údolí Dlouhé a okolí, na několika loukách ve Velkém Skalníku, pod Snožem v Jasenicích, v okolí PP Ježůvka), v menších skupinách (do 100 ex.) až ojediněle roste na desítkách míst, např. lokality Janišov, Červenka, Jasénka - Kotrlé, Vesník, Semetín, Hluboký, Nepřejov, Vršky, Zádilský, Malý Skalník, Chmelky v Luhu aj. Vstavač vojenský se v minulosti vyskytoval na několika místech v širším okolí (ve Vsetíně např. nad sklárnami), v posledních letech ojediněle kvete v PP Ježůvka. V letech 2001 a 2002 byl v jednom kvetoucím exempláři nalezen rudohlávek jehlancovitý v Jasenicích, údolí Dlouhé, později tam už nebyl nalezen.  Hlavinka horská se vyskytuje vzácně na některých loukách severně, východně a jihovýchodně od Vsetína, nejvíce rostlin kvete na loukách u Kozlovských, na sjezdovce Trojúhelník, v PP Ježůvka, na Jasénce pod Dušnou a v údolé Dlouhé, ojediněle ji lze nalézt na loukách Vršky, ve Velkém Skalníku. Pětiprstka žežulník se vyskytuje zejména východně od Vsetína. Nejpočetnější populace je v PP Ježůvka (v letech 2002-2010 tam pravidelně kvetlo kolem tisíce jedinců), v drobných skupinkách pak roztroušeně v lokalitách Vršky, Zádilský, louky u Kozlovských, Dlouhé a okolí, Trojúhelník, louky U Matějů v Semetíně aj. Vemeník dvoulistý se vyskytuje na podobných místech jako pětiprstka žežulník. Nejpočetnější populace je v PP Ježůvka (pravidelně tam kvete 300 až 400 jedinců), dále se roztroušeně, spíše jednotlivé kusy nacházejí na loukách v Jasenicích, na Trojúhelníku, na Jasénce pod Dušnou aj. Prstnatec bezový patřící k mizejícím orchidejím, se nejpočetněji vyskytuje v Července (PP Louka pod Rančem), dále roste ve Velkém Skalníku a okolí, v PP Ježůvka, ve Vrškách v PP Vršky-Díly, v lokalitě Kulíšek v Jasenicích, ojediněle je v Nepřejově, nad Malým Skalníkem u Rožnovjáků, na Trojúhelníku v Hlubokém, na Jasénce pod Dušnou, v Jasenicích u Kozlovských, jižně od Ostré hory (v listnatých a prosvětlenějších lesích podél vrcholu nad Potůčky) aj. Koncem 70. let se bohaté populace nacházely ještě na mnoha dalších místech, např. louky nad Velkým Skalníkem u Zrotalů, ty byly ovšem zničeny při rekultivacích bývalým JZD Bystřička v průběhu 80. let. Prstnatec Fuchsův se v početnějších populacích (stovky jedinců) nachází ve Velkém Skalníku v okolí Valovy skály, v Dlouhém, na Trojúhelníku (tam převládá bíle kvetoucí odchylka), nad lomem na Jasénce a dále v Semetíně podél silnice jižně od souvislé zástavby. V drobných počtech se vyskytuje roztroušeně na mnoha dalších místech, hlavně podél okrajů lesů. Prstnatec májový se vyskytuje na několika místech v hojném počtu (Vesník u točny, Dlouhé, nejvíce je na mokřadních loukách u Kotrlů na Horní Jasénce, kde v některých letech kvete několik tisíc jedinců), na mnoha dalších místech v menších populacích (PP Ježůvka a okolní louky, Vesník - Břehy) až ojediněle (Trojúhelník, Velký Skalník aj.). Hlístník hnízdák se roztroušeně vyskytuje v listnatých nebo smíšených lesích (PP Ježůvka, Velký Skalník, Dlouhé, Hluboký, Jasénka, Vesník - Břehy, Červenka). Lesní orchidej okrotice dlouholistá má velmi bohatou populaci ve Velkém Skalníku (celkem 4000 jedinců, je to největší naleziště v okrese), v drobných počtech je na Jasénce pod serpentinou, na okraji PP Ježůvka, ve Vesníku a v Července (starý bukový les východně od Baťovy obory), ojediněle v PP Louka pod Rančem a v Hlubokém. Okrotice bílá je známa pouze z jedné lokality v údolí Zádilský jižně od PP Ježůvka. Velmi vzácný je kruštík bahenní, bohatá populace roste na dvou lokalitách (Jasénka - evropsky významná lokalita Kotrlé, PP Mokřady Vesník - část Břehy) a na dvou dalších v menším počtu (PP Ježůvka, Jasenice u Kozlovských). Kruštík modrofialový se vyskytuje v některých listnatých lesích s habrem a lípou (Velký Skalník, Dlouhé). Kruštík širolistý se vyskytuje roztroušeně podél okrajů lesa a na lesem zarůstajících loučkách (PP Ježůvka, Velký Skalník, Semetín aj.). Z dalších druhů orchidejí se častěji vyskytuje bradáček vejčitý na vlhčích až mokřadních loukách, roste také v centru města v Panské zahradě naproti mateřské školky, velká populace je v lokalitě Kulíšek v Jasenicích (přes 500 jedinců) a U Matějů v Semetíně (stovky jedinců). Ze vzácnějších mokřadních rostlin se vyskytují mečík střechovitý (několik nalezišť, nejbohatší obsahuje 1 500 jedinců a je na mokřadních loukách na Jasénce pod Vrchovskými, méně jich je na loukách na Trojúhelníku, dále v Jasenicích - Dlouhém, u Kozlovských a pod Strání, ojediněle v Semetíně na mokřadních loukách v okolí silnice, na Ježůvce), tolije bahenní (ojediněle některá svahová prameniště, např. Jasénka pod serpentinou, Semetín U Matějů, Vesník - Břehy), hadilka obecná (jedinou lokalitou je PP Ježůvka) a vítod nahořklý (mokřady v Semetíně, PP Ježůvka). Mech rašeliník Girgensohnův je znám pouze z jediné lokality, z mokřadních luk U Matějů v Semetíně. Z dalších vzácnějších druhů rostlin se vyskytují řepíček trojlistý (ojediněle v PP Ježůvka, ve Velkém Skalníku, v okolí údolí Dlouhé a nad Dlouhým, Hluboký, Jasénka aj.), sleziník severní (jedinou lokalitou v okrese je Valova skála), orlíček planý (místy je četnější, nejvíce je v PP Louka pod Rančem s cca 500 jedinci a louka východně nad PP Ježůvka, dále Nepřejov, Velký Skalník a v jihozápadní části Semetína, dále Dlouhé, Trojúhelník, Semetín, Zádilský, Malý Skalník aj.), kociánek dvoudomý (největší populace je na okraji lesa u Kozlovských luk v Jasenicích, kde kvete kolem 5 000 jedinců, další menší naleziště jsou ve Velkém Skalníku, v PP Louka pod Rančem, drobné populace v PP Ježůvka, nad Malým Skalníkem, na Jasénce, na Trojúhelníku, v Dlouhém aj.), dymnivka dutá (listnaté lesíky severně pod Bečevnou, javorová bučina u Cábské cesty severovýchodně pod Kotlinou), hvězdnatec čeměřicovitý (severně pod Bečevnou, Semetín, Nepřejov, Jasenice, Jasénka aj.), zapalice žluťuchovitá (bučina s klenem u Cábské cesty - Kotlina, několik lokalit je v Jasenicích a Července, severní svah Bečevné aj.), sasanka pryskyřníkovitá (bučina v Kotlině jižně od Cábské cesty, Jasenice východně od údolí Dlouhý u železnice), lilie zlatohlavá (listnaté lesíky Vršky, Korelka, jižně od Luhu, Hluboký, Semetín, Vesník u točny aj., bohužel je často přesazována neukázněnými lidmi), oměj vlčí (jediné naleziště je u Semetína v listnatém lese u Bečvy), ladoňka dvoulistá (jedinou lokalitou je listnatý les na úpatí Ostré hory podél Bečvy v záplavové zóně Bečvy, ladoňky po povodni v roce 1997 ale vymizely), sněženka podsněžník (tamtéž), netřesk zední (přirozeně roste pouze na jednom místě v Jasenicích), kýchavice Lobelova (Semetín U Matějů), hruštička okrouhlolistá (Trojúhelník), badil úzkolistý (Semetín U Matějů), žebrovice různolistá (Semetín U Matějů) a pérnatec horský (Semetín U Matějů, Trojúhelník). V listnatých lesích s habrem, dubem a lípou se roztroušeně vyskytuje lýkovec jedovatý. Na sušších loukách se místy vyskytuje prvosenka jarní, velké množství kvete v PP Ježůvka a okolí, nad Malým Skalníkem, ve Velkém Skalníku, v PP Louka pod Rančem, v Nepřejově, menší četnost je v lokalitách PP Vršky-Díly, Vesník, Semetín aj. Z teplomilných vzácných druhů rostlin se vyskytují např. rozrazil ožankový (Malý Skalník, Díly, Jasénka aj.), černohlávek dřípatý (PP Ježůvka, kolem roku 1990 kvetli poslední jedinci v Lázkách pod Hrbovou, začátkem 80. let kvetl na loukách v Jasenicích pod Strání východně za Osanem, kde byl později zničen umístěním zahrádkářské osady), hrachor širolistý (Vsetín je jediným nalezištěm v okrese, vyskytuje se zde hned na třech lokalitách, a to na výslunných suchých loukách Vršky, v Jasenicích jižně pod Snožem a v Nepřejově), pcháč panonský (bohatá populace je v PP Louka pod Rančem, kvete až tisíc jedinců, další lokalita je v Nepřejově a na Vrškách, Vsetín je u tohoto druhu Nepřejov nejsevernějším výskytem na Moravě), pcháč bezlodyžný (několik jedinců kvetlo ještě kolem roku 1990 v Semetíně na bývalé výslunné pastvině jihozápadně od souvislé zástavby), škarda ukousnutá (jediná lokalita je v Semetíně u silnice, jižně od souvislé zástavby), ostružiník šedavý (jedinou lokalitou jsou Vršky) a kakost krvavý (na několika místech, např. Nepřejov, Velký Skalník, Jabloňová, Vesník, Bobrky). Vzhledem k vysoké rozmanitosti biotopů a velmi členitému terénu lze v okolí města při podrobnějších průzkumech v budoucnu očekávat nálezy dalších lokalit vzácných druhů rostlin, zejména lesních, a také nálezy zcela nových druhů.

V okolí města jsou četné některé invazní druhy rostlin. Bolševník velkolepý byl v okolí města kolem roku 2002 prakticky již zlikvidován, ojediněle se kvetoucí rostliny mohou objevit na březích Bečvy, kam se dostanou z lokalit na výše položených místech. Křídlatka se však vyskytuje na desítkách lokalit, zejména na ruderálních stanovištích, a také v sídlištích. Je nutné ji ve výskytu omezovat aspoň kosením, definitivně se dá odstranit jedině vykopáním a spálením nebo vhodným herbicidem (Roundup) použitým na rostliny v srpnu nebo září. Ve Vsetíně výrazně převažuje křídlatka japonská (s malými listy), křídlatka sachalinská (s velkými listy) roste pouze na několika stanovištích, její největší populace je u silnice pod Hrbovou u Lázků. Dalším hojným neofytem je slunečnice hlíznatá („topinambur"), která je rozšířena v břehových porostech Bečvy. Netýkavka žláznatá se vyskytuje hlavně podél Bečvy, místy ji nalezneme i na ruderálních stanovištích. Na podobných místech jako topinambur často roste další invazní rostlina, celík kanadský.

Po stránce mykologické patří Vsetín k nejlépe prozkoumaným územím okresu. Houby rostou všude - v městském a zámeckém parku, v zahradách, na travnatých plochách na sídlištích, v zahrádkářských osadách, na březích Bečvy a jejích přítoků, na loukách, pastvinách a polích, na smetištích atd. Nejvýznamnější mykologickou lokalitou je širší okolí Valové skály ve Velkém Skalníku. Do roku 1998 tam bylo zjištěno téměř 300 druhů makromycetů včetně velmi vzácných druhů. Ze vzácnějších hřibovitých se tam vyskytují např. hřib královský, hřib bronzový, hřib plavý, hřib medotrpký, hřib březový, hřib habrový, křemenáč hnědý, křemenáč borový a podloubník siný. Z lupenatých hub tam byla v roce 1981 nalezena velmi vzácná muchomůrka císařka, z dalších vzácnějších druhů byly zjištěny např. velmi vzácná síťovka dvojitá (Malý Skalník), květnatec Archerův (Jasénka), mozkovka rosolovitá (Malý Skalník), hřib satan (Malý Skalník), kyj Herkulův (Malý Skalník), vláknice rašeliníková, šťavnatka papouščí, šťavnatka narudlá, stroček kadeřavý, lošáček číškovitý, lošáček černý, korálovec bukový, pstřeň dubový a choroš sněhobílý. Další mykologicky bohaté lokality jsou v údolí Červenky (do roku 1998 bylo zjištěno 80 druhů makromycetů), Horní Jasénka (90 druhů), Vesník (75 druhů), jedlobukové lesy pod Vsackým Cábem v okolí Zbrojovky Vsetín (přes 100 druhů) a Malý Skalník. V okolí města se často vyskytují i houby jedovaté, např. muchomůrka zelená (zejména habrové a bukové lesy), muchomůrka červená, muchomůrka tygrovaná, muchomůrka citronová, zvonovka jarní, čechratka podvinutá a některé bílé strmělky.

Ve městě a jeho okolí se nachází také řada pozoruhodných stromů, nejčastěji to jsou lípy a duby. Část z nich byla již vyhlášena památnými stromy. Velké lípy se nacházejí ve Velkém Skalníku u Černošků a u Vilémů, dále podél turistické stezky mezi Jasénkou a Velkým Skalníkem a u Sládků v Semetíně. Mohutnější duby se nacházejí na Bobrkách, na území sběrny na Trávníkách, na Jasénce, u Machálků v Rokytnici a v Semetíně U Matějů, větší duby rostou také v Nepřejově. Na území města jsou dva pozoruhodné javory babyky - na Bečevné a na Jasénce, menší rostou na Dílech, na Vrškách aj. Největší borovice je mezi Janišovem a Semetínem, největší třešně jsou v Rokytnici a ve Vesníku nad Břehy. Největší hrušeň najdeme ve Vesníku ve Břehách. Největší jilm roste na Ohýřově u Smilků. Nejstarší stromy v okolí Vsetína mají věk 250 - 300 let.

Fauna je podobně jako květena rovněž bohatá. Vyskytují se jak druhy zachovalých přírodě blízkých lesů tak vzácnější druhy obývající zemědělskou krajinu.

Ze savců se vyskytují např. srnec, zajíc, liška, jezevec, ve větších lesích kuna lesní, nehojně veverka obecná, poblíž sídel kuna skalní, ježek, tchoř aj. Bohatší zastoupení je i u větších savců, např. se vyskytují jelen (větší lesy na východní části a v jihozápadní části území), muflon (pravidelně v lesích v širším okolí Zbrojovky Vsetín) a prase divoké (zejména pod Cábem a okolí). Rovněž se vyskytují i velké šelmy. V Jasenicích v okolí Cábské cesty, pod Cábem a v Července se pravidelně zdržuje rys, ojediněle byl zjištěn i v lesích u Semetína. Téměř každoročně se v okolí Cábu vyskytuje medvěd, jeho výskyt však podobně jako u dalších velkých šelem snadno unikne pozonosti (např. začátkem 80. let se zdržoval v okolí Dinotic, v květnu 1996 prošel od Cábu okolím Cábské cesty až k Růžďce, v létě roku 2000 se několikrát zdržoval později v Brodské odchycený jedinec v jedlobukových lesích ve Vsetíně - Jasenicích, Července, v okolí Cábské cesty a pod Vsackým Cábem, v roce 2009 se další jedinec zdržoval v okolí Cábu apod.). Vydra říční se při migraci pravidelně objevuje na Bečvě, její početnost se od 90. let pozvolna zvyšuje (v okolí soutoku se Senicí byl v roce 1988 nalezen uhynulý jedinec, v roce 2009 se zatoulala i do centra města). V posledním desetiletí se v souvislosti s nárůstem středomoravské poulace začal vyskytovat i bobr evropský, jedinci migrují Vsetínem proti proudu Bečvy z míst pravidelného výskytu v okolí Hustopečí nad Bečvou. Vyskytuje se také řada druhů netopýrů. Byli zjištěni např. netopýr vodní, netopýr hvízdavý, netopýr večerní, netopýr rezavý, netopýr dlouhouchý a dříve i vrápenec malý.

Nejdokonaleji je prozkoumána ptačí fauna. Na katastru města bylo zjištěno kolem 145 druhů ptáků, z toho 100 druhů hnízdí. Ze vzácných lesních druhů se vyskytují: čáp černý (1 pár hnízdí v okolí Zbrojovky, 1 pár hnízdí v Semetíně - hnízdo je již na katastru Ratiboře), sluka lesní (hnízdí na lesních pasekách v Jasenicích a pod Cábem, celkem 3 až 6 párů), jestřáb lesní (rozsáhlejší lesy východně od Vsetína a v okolí Semetína, celkem asi 3 páry), datel černý (pravidelně hnízdí ve starých bukových lesích v Jasenicích 2 až 3 páry, na Jasénce a v Semetíně po 1 páru, ve Vesníku 1 pár, na dalších místech často na přeletu), žluna šedá (2-3 páry staré bukové lesy v Jasenicích, 1 pár Semetín Ostrá hora, 1 pár Vesník a jinde), strakapoud bělohřbetý (pravidelně hnízdí v jedlobukových lesích v Jasenicích, celkem 2 až 4 páry), datlík tříprstý (do 90. let ojediněle hnízdil ve smrkových lesích v Jesenicích pod Cábem a v Července, v posledních letech je nezvěstný), kulíšek nejmenší (hnízdí pod Cábem, 1 až 2 páry), sýc rousný (hnízdí pod Cábem, 1 až 2 páry), holub doupňák (hnízdí ve starých bukových lesích, pod Cábem 3 až 5 páry, Červenka 3 až 4 páry, Jasénka nad lomem 1 pár, Vesník 1-2 páry, další páry hnízdí v Semetíně na katastrech okolních obcí), lejsek malý (zejména bučiny v Jasenicích v širším okolí Zbrojovky, celkem tam hnízdí kolem 10 párů, ojediněle se vyskytuje v habřinách s bukem a lípou ve Velkém Skalníku, dále ve Vesníku a na Jasénce, v době tahu se vyskytuje i v zahradách a listnatých lesích v okrajových částech města, populace od 90. let výrazně klesla v důsledku likvidace starých bučin), kos horský (ojediněle hnízdí ve smrkových lesích v okolí Cábské cesty, na mnoha místech s dřívějším výskytem vymizel, populace ve srovnání s 90. léty výrazně klesla), krkavec velký (v okolí města hnízdí několik párů, v posledních letech např. 1 pár ve smrkových lesích v Luhu jižně od školy, další pár hnízdí na Bečevné a jinde) a jeřábek lesní (ojediněle se vyskytuje v Jasenicích -  např. u Chmelků, Dlouhé, Červenka pod Karoly, jeho populace výrazně klesla v průběhu 80. let, v polovině 70. let ještě pravidelně hnízdil asi 1 km jižně od panelového sídliště Luh II v okolí Chmelků a nad Hlubokým). Ze vzácnějších druhů zemědělské krajiny se vyskytují: pěnice vlašská (roztroušeně na křovinatých místech, největší populace hnízdí na Dílech a v okolí v PP Vršky - Díly, celkem 5 až 6 párů, dále Luh - Korelka 1 až 2 páry, jednotlivé páry jsou severovýchodně nad PP Ježůvka a severně od Bucharova mezi Malým a Velkým Skalníkem, na vrchu Hanžlově, na Jasénce, Rokytnice jižně od Janišova aj.), ťuhýk obecný (pravidelně hnízdí na všech lokalitách s křovinami, celkem 120 až 160 párů, největší koncentrace je na Dílech v PP Vršky - Díly s cca 15 páry), bramborníček černohlavý (vzácně hnízdí podél silnic nebo železnic, u silnic se vyskytuje např. pod Žebračkou, mezi Vesníkem - Lázkami a Bobrky u mostu do Semetína, u železnice pod údolím Potůčky, severozápadně od Lázků a Bobrky u rákosiny, dále na ruderálním stanovišti pod Ohýřovem, ojediněle byl pozorován na Dílech v PP Vršky - Díly), bramborníček hnědý (často v době tahu na loukách v údolí Bečvy, ojediněle hnízdí na větších loukách nebo pastvinách - 1 pár Jasénka nad vzrostlou babykou, 1 pár vodárenské území Ohrada), bělořit šedý (pouze v době tahu, louky a pole v údolí Bečvy a okolí, Díly), konipas luční (pouze v době tahu na loukách a polích, často zjištěn při přeletu), chřástal polní (ojediněle na větších loukách, např. na Jasénce bývají 2 až 4 volající samci, ve Vesníku 1 až 2 samci, Bobrky a okolí Ohýřova 1 až 3 samci, Janišov 1 samec, louky za Ohradou 1 samec, v některých letech Vršky - Díly 1 samec), velmi vzácně křepelka polní (někdy bývá zjištěna na přeletu nad Vsetínem, ojediněle se ozývá nad Malým Skalníkem u Rožnovjáků a nad zámkem, v suchých letech bývají počty vyšší, v červnu 1999 byl dokonce slyšen její hlas z trávníku u nadjezdu na ulici Štěpánská, kde se zastavila na přeletu), koroptev polní (je již velmi vzácná, do roku 1996 hnízdila v lokalitách Vršky a Díly, ojediněle se ještě vyskytuje na vodárenském území jižně od města a na Bobrkách), krutihlav obecný (v okrajových částech města a jeho okolí hnízdí 6 až 10 párů, zahrady a rozptýlená zeleň navazující na zahrady: po 1 páru Díly a nad zámkem v PP Vršky - Díly, Korelka, nad Malým Skalníkem u Rožnovjáků, Malý Skalník u Bucharova, Hanžlov, Nepřejov, Jasenice za Osanem, Velký Skalník u Novosadů, Vesník - Břehy, Červenka, Jasenka). Čáp bílý dlouhodobě hnízdí na školním statku na Bobrkách, další pár od roku 1999 pravidelně hnízdí na vysokém stožáru pod Žebračkou (směrem k Ústí). V době tahu přeletují i větší hejna, např. v srpnu je možné nad městem spatřit i 60 kroužících čápů bílých, kteří se pozvolna pohybují směrem k jihu. Z dalších vzácnějších druhů se vyskytují: slavík tmavý (nepravidelně bývají zpívající samci zjištěni v době jarního tahu v okolí Bečvy, např. u Panské zahrady a na Ohradě, ojediněle byl zjištěn v křovinách na Jasénce nad vzrostlou babykou, v křovinách v PP Ježůvka a v Malém Skalníku, vyskytuje se i při letním tahu zpět do zimovišť - např. v srpnu byl odchycen do sítě v zarostlém svahu nad Bečvou severně od koupaliště a v křovinách za Ježůvkou, při letním tahu ovšem samci nezpívají, a proto jej nelze tak snadno zjistit jako na jaře), slavík obecný (byl zjištěn pouze jednou za posledních 40 let, a to v květnu 1993 u Bečvy v okolí Panské zahrady, kde se po 3 týdny zdržoval zpívající samec), rákosník velký (ojediněle v době jarního tahu v okolí Bečvy, např. u Panské zahrady, dále za Ohradou v rákosí u rybníčku), rákosník obecný (hnízdí u rybníčku za Ohradou a na rákosině Bobrky), rákosník proužkovaný (zjištěn při podzimním tahu - vodárenské území jižně od Ohrady), velmi vzácný je rákosník ostřicový (ojediněle zjištěn v době jarního tahu - vodárenské území jižně od Ohrady), cvrčilka říční (řídký výskyt: vodárenské území 1 až 2 zpívající samci, Bečva severozápadně od Vsetína 1 až 2 samci, Jasénka olšina u toku 1 až 2 samci, Vesník v severní části 1 až 2 samci, Semetín 1 až 2 samci, mezi Semetínem - Janišovem 2 samci aj.), cvrčilka zelená (lesní paseky s malými smrčky, např. pod Cábem několik zpívajících samců, okolí Luhu - pod Chmelky 2 samci, východní strana Jasénky několik samci, křoviny severně od Ježůvky 1 samec, křovinaté biotopy např. Díly v PP Vršky - Díly 1 až 2 samci), strnad rákosní (ojediněle hnízdí, např. rákosina na vodárenském území Ohrada, rákosina Bobrky), čejka chocholatá (ojediněle hnízdí u vodárenského území Ohrada a na Bobrkách), strakapoud malý (celkem 5 až 8 párů listnaté lesíky, zahrady a park: nepravidelně Malý Skalník - Bucharov, Nepřejov, Vesník, park u zámku Vsetín, dubový les pod Sychrovem, v okolí samoty se zahradou na východní straně Jasénky u lokality Bílá vrána), rehek zahradní (roztroušené páry v zahradách po okrajích města a u samot na pasekách, celkem hnízdí 20 až 30 párů), ledňáček říční (v některých letech hnízdí na Bečvě nebo v jejím okolí, např. laguny pod ČOV v kolmých březích, Bečva pod ČOV v břehu s narušenou regulací, Bečva pod soutokem se Senicí v břehu s narušenou regulací, pravý břeh ve srázu nad Bečvou naproti tenisovým kurtům u Panské zahrady, v některých letech jej lze velmi často zastihnout při přeletu na Bečvě a na jejích větších přítocích), pisík obecný (na Bečvě pravidelně v době tahu, ojediněle hnízdí, např. kolem roku 1988 vyhnízdil v porostu slunečnice hlíznaté na pravém břehu Bečvy jižně od Ohrady), kulík říční (pravidelně na tahu na Bečvě a v jejím okolí, ojedinělé páry koncem 90. let hnízdily na rumišti mezi Lázkami a Bobrky), skorec vodní (na přítocích Bečvy hnízdí celkem 3 až 5 párů), hýl rudý (ojedinělí zpívající samci bývají zjištěni v době tahu, např. v Luhu, na vodárenském území za Ohradou, v okolí Bečvy a jinde), žluva hajní (vzácná, v 90. letech na různých místech zpívali celkem 2 až 4 samci, nepravidelně po 1 zpívajícím samci Luh - Korelka, Vesník, Jasénka, Nepřejov, po roce 2002 téměř vymizela), lelek lesní (velmi vzácný, v posledních desetiletích zjištěn pouze jednou na jarním tahu v roce 1996 na Dílech), včelojed lesní (vyskytuje se zejména východně a severně od města, 1 až 2 páry), ostříž lesní (velmi vzácně, zejména východně od města, např. u Zrotalů, Jasenice, v některých letech hnízdí 1 až 2 páry). Výr velký byl zjištěn koncem 80. let v lomu pod Ostrou horou, kalous ušatý ojediněle hnízdí na Bobrkách, na Jasénce pod Dušnou, v Zádilském a jinde. I když se výzkumu ptačí fauny ve Vsetíně věnuje poměrně velká pozornost díky přítomnosti několika zdejších ornitologů, nestačí stávající intenzita terénních průzkumů na její podchycení ve všech částech města resp. na zachycení všech probíhajících změn ve výskytu zajímavých druhů. Přesto je zřejmé, že u některých druhů došlo v posledních 10 - 15 letech k výraznému poklesu (datlík tříprstý, kos horský, lejsek malý, žluva hajní), u některých k nárůstu populace (kormorán velký a volavka popelavá, z hlediska logiky vývoje populace se u puštíka bělavého očekává jeho výskyt v průběhu příštích let ve starých bučinách v Jasenicích šířením z jeho hnízdišť ležících východněji).

Z plazů se vyskytují běžné druhy jako užovka obojková, užovka hladká (žije ve všech zahrádkářských osadách a v zahradách v okrajových částech města, např. nad zámkem, v Zádilském, v Janišově, v Rokytnici, v Hlubokém, za Osanem, na hřbitově, v panelovém sídlišti Sychrov aj.), slepýš křehký, ještěrky obecná a živorodá. O výskytu zmije obecné neexistuje z posledních 30 let jediný seriózní údaj - mezi veřejností se sice objevují „zaručené" zprávy o výskytech zmije, ale tam, kde se podařilo takovou zprávu ověřit znalcem, se zatím vždy zjistilo, že to byla užovka hladká. Přesto ojedinělý výskyt zmije nelze vyloučit v okolí starých staveb v okrajových částech města, zejména u samot poblíž vlhčích míst.

Z obojživelníků se kromě běžnějších druhů (skokan hnědý, ropucha obecná, kuňka žlutobřichá, mlok skvrnitý) vyskytují ropucha zelená, rosnička zelená, dále vzácný skokan skřehotavý (rybníček v Panské zahradě). Z čolků se vyskytuje zejména čolek horský (pod Cábem, Semetín, lom pod Ostrou horou) a čolek obecný (Semetín, významným refugiem je rybníček v Panské zahradě), velmi vzácně i čolek velký (rybníčky Semetín, tůň v Zádilském).

Z ryb se kromě běžných druhů (pstruh obecný, lipan podhorní, jelec tloušť, hrouzek obecný aj.) vyskytuje parma obecná (Bečva v celém katastru), výjimečně hlavatka podunajská (Ohrada pod splavem, uniklá z chovných nádrží výše proti proudu Bečvy), dále také úhoř (uniklý nebo vyplavený z rybníků), z ohrožených druhů ouklejka pruhovaná, střevle potoční, ostroretka stěhovavá a v některých potocích vranka obecná. Dříve, ještě v 50. letech, se v Mlýnském potoku vyskytoval kriticky ohrožený sekavčík horský.

Bezobratlí. Ze zajímavějších motýlů se vyskytuje na květnatých loukách otakárek fenyklový (místy lze najít i jeho housenky na mrkvovitých rostlinách), vzácně otakárek ovocný (okolí Ježůvky, pod Bečevnou, Díly, Bečevná aj.),  ostruháček kapinicový (Díly), zelenáček velký (Díly, v ČR již na mnoha místech vymizel), lišaj pryšcový (Rokytnice), bělopásek dvouřadý (Jasenice), modrásek bahenní (PP Vršky-Díly, Semetín aj., celkem dosud zjištěn na 9 lokalitách), modrásek očkovaný (PP Vršky-Díly, Semetín aj.), perleťovec prostřední (PP Ježůvka a okolí), perleťovec fialkový (Ježůka, Jasenice), hnědásek kostkovaný (Jasenka, Semetín) a batolec duhový (Zádilský, Jasenice, Semetín aj.). V letech 2007 a 2008 byl ve Velkém Skalníku ojediněle zjištěn kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný, ještě v 60. letech jej bylo možné spatřit v lokalitě Vršky nad zámkem. Nejvzácnějším motýlem je okáč kluběnkový, který žije pouze pod Cábem v PR Halvovský potok (je to jedna ze dvou jeho lokalit na celé Moravě, druhá lokalita se nachází u Halenkova). Vzácně se vyskytují saranče vrzavá (Díly v PP Vršky - Díly), cvrček polní (suchá louka Jazýček v Hlubokém, dále Potůčky aj.) a cikáda chlumní (PP Ježůvka). Na některých lokalitách byl v roce 2005 proveden detailní průzkum motýlů, např. v PP Vršky-Díly bylo zjištěno 380 druhů, v lokalitě PP Ježůvka a okolí bylo zjištěno 48 denních druhů a v PP Louka pod Rančem 34 denních druhů. V letech 2002 a 2008 byl na několika lokalitách proveden detailní výzkum blanokřídlého hmyzu (PP Vršky-Díly, PP Ježůvka a okolí, PP Louka pod Rančem, Velký Skalník), při kterém bylo zjištěno celkem 10 druhů čmeláků, 23 druhů mravenců a 30 druhů ostatních žahadlových blanokřídlých.  V létě 1999 byl v Rokytnici u nadjezdu poprvé za poslední desítky let zjištěn výskyt saranče Sphingonotus caerulans, s modrými křídly. Pravidelněji se vyskytuje krtonožka obecná (např. Vesník, Rokytnice, Semetín aj.). Tesařík piluna byl v 80. a 90. letech zjištěn několikrát, např. v Rokytnici a na Hanžlově v Luhu. Ze vzácnějších tesaříků byli koncem 90. let zjištěni tesařík pižmový (u Zbrojovky v Jasenicích), tesařík vrbový (u Bečvy v Lázkách) a tesařík osikový (Jasenice). Roháč obecný byl v polovině 60. let pozorován ve Velkém Skalníku (byla to jeho zakrslá forma, která se vyvíjí v měkkém dřevě - lípy), na Rybníkách a v 80. letech v dubovém lese pod Sychrovem. V 90. letech patří již k nezvěstným druhům. V tůňkách v Semetíně se pravidelně vyskytuje potápník vroubený. K nejcennějším druhům hmyzu bezesporu patří velmi vzácná teplomilná kutilka jižní (Scelliphron destilatorium) z řádu blanokřídlých, která je v současnosti v rámci okresu známa pouze od Vsetína (z lokalit Horní Město a Vršky). V Mlýnském potoku (městském náhonu) se vyskytuje menší populace evropsky výzamného druhu mlže - velevrub tupý (v okrese je znám celkem ze tří lokalit). Tato populace velevruba je však velmi zranitelná manipulací s vodou v korytě, případně znečištěním, a Mlýnský potok musí být před těmito nepříznivými zásahy uchráněn. V roce 1999 byl v okolí města poprvé zjištěn vzácný teplomilný pavouk křižák pruhovaný (PP Ježůvka), po roce 2002 byl zjištěn na desítkách lokalit, zejména v suchých a teplejších letech (např. PP Vršky-Díly, Jasenka, Nepřejov a Jasenice, Velký Skalník, jeho výskyt lze očekávat na dalších slunných stanovištích). Fauna bezobratlých je vemi bohatá a vzhledem k velké členitosti terénu a pestrému zastoupení biotopů dosud málo probádaná, takže v dalších letech lze očekávat řadu dalších pozoruhodných nálezů.

K dalším zajímavostem patří význačné geomorfologické jevy. V jedlobukových lesích pod Cábem se nacházejí skalní výchozy s balvanitou sutí a tisíce let staré sesuvy včetně sesuvů z roku 1997. K nejcennějším skalním výchozům na Vsetínsku patří Valova skála ve Velkém Skalníku, která svou výškou 38 až 39 metrů patří k nejvyšším skalním útvarům ve vsetínském okrese. Méně významné jsou skalní výchozy v bývalých lomech pod Ostrou horou a na Jasénce.

V okolí města je vyhlášeno šest zvláště chráněných území - Přírodní památky Ježůvka, Bečevná, Louka pod Rančem, Vršky - Díly a Mokřady Vesník, Přírodní rezervace Halvovský potok. Na ustavení zvláštního ochranného režimu mají parametry další lokality, např. Velký Skalník s Valovou skálou, s okolními lesy a orchidejovými loukami, orchidejové louky v Jasenicích (u Kozlovských a v Dlouhém), mokřady v Semetíně U Matějů, orchidejové louky Nepřejov - Trojúhelník, rákosina Bobrky, rozšíření PP Ježůvka na okolní louky se vzácnou květenou aj. Jako VKP je chráněn mokřad pod Žebračkou, květnatá louka Jazýček v Hlubokém a připravují se další. Malá část území města - lesnatá oblast v Jasenicích mezi Cábskou cestou, Dinoticemi a Hovízky - leží v Ptačí oblasti Horní Vsacko z důvodu významné populace ptačích druhů obývajících zachovalé bukové lesy (zejména lejsek malý a strakapoud bělohřbetý). Na hranici katastru ležící v okolí Cábské cesty a mezi Dinoticemi/Červenkou leží hranice CHKO Beskydy.

Za památné stromy je vyhlášeno šest stromů - babyka na Bečevné, dub na Jasénce u Kučerů, Turpišův dub na Bobrkách, lípy u Sládků v Semetíně a Smilkův jilm na Ohýřově. Jako významný krajinný prvek jsou registrovány stromy: babyka na Jasénce, hrušeň Hlinských ve Vesníku - Břehy, dub ve sběrně na Trávníkách, třešeň v Rokytnici, dub v Semetíně U Matějů, borovice nad Janišovem v Semetíně.

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že Vsetín je velmi bohatý na přírodní hodnoty a chce-li je uchovat pro budoucnost, musí trvale počítat s náklady jak na jejich údržbu, tak na cílenou osvětu obyvatel. Určitě se to vyplatí, neboť všechny přírodně významné lokality slouží místním občanům i návštěvníkům mimo poučení také pro rekreaci.